ضمن عذر خواهي

فروشگاه دابي بدليل عدم تناسب درآمد ، با مالياتهاي برآورد شده تا اطلاع ثانوي توسط مالك سايت تعطيل گرديده است